Regulamin

 

REGULAMIN ZAKUPÓW W KSIĘGARNI MAPNIK
 
I. Właścicielem księgarni działającej pod internetowym adresem www.ksiegarniamapnik.pl jest firma "Mapnik" Paulina Adamczyk, ul. Żołnierzy AK 5/24, 55-200 Oława, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 9025 przez Burmistrza Miasta Oława. NIP: 912-175-65-17, REGON: 020913699. Kontakt - mapnik@ksiegarniamapnik.pl, tel. +48 663 159 455.
 
II. Księgarnia prowadzi sprzedaż wysyłkową za pośrednictwem internetu.
 
III.  Zamówienia w księgarni są przyjmowane w następujący sposób:
 
 • poprzez sklep znajdujący się na stronie www.ksiegarniamapnik.pl - po dodaniu produktów do sklepu i wypełnieniu formularza kontaktowego 
 • poprzez wysłanie zamówienia pocztą elektroniczną na adres mapnik@ksiegarniamapnik.pl, konieczne jest podanie dokładnej nazwy i wydawcy zamawianych produktów.
 • telefonicznie pod nr telefonu 663 159 455.
IV. Na życzenie klienta do zamówienia będzie wystawiona faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wpłata za zamówiony towar wpłynęła na konto księgarni w przypadku przedpłaty na konto,  a w wypadku wysyłki za pobraniem, gdy  wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.  Nie można anulować zamówienia, które zostało już wysłane. 
 
V. Towary są wysyłane tylko do adresatów na terenie Polski i za granicę.
 
VI. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT, podane są bez  kosztów dostawy. Koszty dostawy są wymienione na jednej ze stron Księgarni oraz na stronach Koszyka i szczegółów zamówienia.
 
VII. Możliwe są następujące formy płatności:
 • wpłata / przelew na konto,
 • płatność online za pośrednictwem systemu PayPal,
 • płatność online kartą płatniczą lub e-przelewem za pośrednictwem systemu eCard
 • płatność za pobraniem przy odbiorze (tylko przy wysyłce towaru na terenie Polski).
VIII. Do każdego zamówienia doliczane są koszty dostawy, określone na stronie księgarni i w formularzu składania zamówienia. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób:
 
 • W przypadku płatności przelewem na konto firmy "Mapnik" lub płatności online (eCard lub PayPal) przesyłka realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej, w trybie priorytetowym. W niektórych sytuacjach dostawa może być zrealizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej. Realizacja zamówienia następuje po stwierdzeniu dokonania wpłaty na konto,  przy czym możliwe jest także przesłanie potwierdzenie przelewu przez klienta za pomocą poczty elektronicznej w celu przyspieszenia wysyłki towaru.
 • W przypadku, gdy klient wybiera przesyłkę za pobraniem pocztowym, przesyłka realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej, lub w niektórych przypadkach za pośrenictwem firmy kurierskiej, a klient płaci za zamówienie przy odbiorze.
Zamówienia są wysyłane w czasie określonym na jednej ze stron sklepu - zakładka "Dostawa" (http://www.ksiegarniamapnik.pl/index.php?idz_do=strony%20informacyjne&id=6). W niektórych przypadkach wysyłka towaru może odbyć się z opóźnieniem. Wtedy informacja o opóźnieniach w realizacji wysyłek będzie się znajdowała na stronie głównej sklepu.

IX. Złożenie zamówienia na towary sprzedawane w Księgarni jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Za moment zawarcia umowy uważa się złożenie zamówienia przez klienta. Językiem tej umowy jest język polski.
 
X. Informacje handlowe zamieszczone na stronie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksy Cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert.
 
XI. Prawo odstąpienia od umowy
 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość:
  1. wiadomością e-mail, na adres mapnik@ksiegarniamapnik.pl,
  2. w formie pisemnej, na adres "Mapnik" Paulina Adamczyk ul. Żołnierzy AK 5/24, 55-200 Oława.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu winno w szczególności zawierać numer zamówienia, datę jego złożenia, datę odbioru towaru, wskazanie formy zwrotu uiszczonej ceny. Wzór oświadczenia, w postaci formularza reklamacji/zwrotu został umieszczony poniżej regulaminu sklepu.
 4. Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
 5. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
  1. dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz
  2. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
  3. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot zostanie wykonany na kartę, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami .
 11. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 13. W czasie do 10 dni od zakupu umożliwiamy wymianę towaru na inny z naszej oferty. 
Aby odstąpić od zawartej umowy, należy złożyć na adres mapnik@ksiegarniamapnik.pl stosowne oświadczenie woli, pisząc na Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej regulaminu sklepu. Zwracany towar należy odesłać na adres "Mapnik" Paulina Adamczyk ul. Żołnierzy AK 5/24, 55-200 Oława.
 
XII. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych produktu przysługuje możliwość reklamacji. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien skontaktować się z księgarnią poprzez wysłanie na adres e-mail: mapnik@ksiegarniamapnik.pl w celu uzyskania dalszych informacji nt. odesłania reklamowanego towaru. Czas rozpatrzenia reklamacji to 14 dni od daty złożenia reklamacji.
 
XIII. Księgarnia Turystyczna MAPNIK gwarantuje zamawiającym ochronę ich danych osobowych. Dane zamawiających będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji zamówień i prowadzenia statystyk sprzedaży oraz przesyłania materiałów reklamowych. Dane osobowe przechowywane są w sposób uniemożliwiający dostęp osobom trzecim zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883). Składając zamówienie każdorazowo wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne.
 
XIV. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 
XV. Niniejsze warunki stanowią integralną część umowy sprzedaży.
-------------------------------------------------------------------------------

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat: "Mapnik" Paulina Adamczyk ul. Żołnierzy AK 5/24, 55-200 Oława, mapnik@ksiegarniamapnik.pl
– Ja/My(*)
 niniejszym informuję/informujemy(*)
 o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
 umowy dostawy następujących rzeczy(*)
 umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących
rzeczy(*)
/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)
/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data 
     
  Strona wykorzystuje pliki cookies. Szczegoły znajdziesz tutaj.

Księgarnia Turystyczna Mapnik - mapy turystyczne i przewodniki | www.ksiegarniamapnik.pl
Copyright:  "Mapnik" Paulina Adamczyk | Oprogramowanie sklepu web-market.pl

 
Mapnik - księgarnia turystyczna
0
0.00 PLN
Pokaż koszyk Pokaż koszyk
Idź do kasy Idź do kasy
Strona główna Strona główna
Regulamin Regulamin
Jak zapłacić Jak zapłacić
Dostawa Dostawa
Kontakt Kontakt
Wydawnictwa

Agencja JPAgencja TDAlma litteraBełkartografiaBernardinumBezdroża
BiKBosz

CartoMedia: Atikart   Eko-Kapio Kartpol   Pietruska & Mierkiewicz  Rokart Sygnatura

Centrum Kartografii
Compass DajamaDemart DominoEko-Graf Eko-Map  • FGUPFotkartFreytag&BerndtGeoland GeoTravelGlob-TourKartografia  • IlustratorJana SetaKijowska Wojskowo-Kartograficzna FabrikaLygianMuza SANova SandecPascalPiW Ostoja Plan ProkseniaRajdRegionyRewasz Oficyna Wydawnicza •   RuthenusShocartSklep Podróżnika
Świat Ksiażki Tatra Plan Tercja Oficyna Wydawnicza •  TrawersTriwiumVKU Harmanec
Wojskowe Zakłady Kartograficzne WZKart Wydawnictwo Turystyczne Paweł Wład
Nowości Nowości
Mapy Mapy
Mapa topograficzna Polski 1:100 000 wydanie turystyczne WZKart. Mapa topograficzna Polski 1:100 000 wydanie turystyczne WZKart.
Przewodniki Przewodniki
Atlasy Atlasy
Turystyka rowerowa Turystyka rowerowa
Turystyka kajakowa Turystyka kajakowa
Turystyka wysokogórska Turystyka wysokogórska
Albumy Albumy
Wyszukaj
E-mail
Hasło
nie pamiętam hasła
> JAK SZUKAĆ <
 
Dołącz do nas
fanpage na FB
ROWERZYSTO!
Wybierasz się na wyprawę rowerową po Polsce? Bezpłatnie pomożemy Ci dobrać odpowiednie mapy!
Szczegóły >>TUTAJ<<
Mapy topograficzne Mapy topograficzne
Mapy ścienne Mapy ścienne
Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz tutaj »